Egészségpszichológia mesterképzési szak

 • Szak neve:

  • Egészségpszichológia mesterképzési szak (MSc)
 • Szerezhető szakképzettség:
  • Okleveles egészségpszichológus
 • Képzési idő:
  • 4 félév
 • Képzési forma:
  • Államilag finanszírozott, teljes idejű, nappali tagozat és részidejű, levelező tagozat (költségtérítéses formában is indul)
 • Mi az egészségpszichológia?
  • Az egészségpszichológia a pszichológiai és egészségtudományi ismeretek olyan szintézise, mely az életmódtényezők jelentőségét vizsgálja az egészségi állapot vonatkozásában egyéni és közösségi szinten, s elemzi azok szerepét az egészség megőrzése, fejlesztése, a betegségek megelőzése és gyógyítása szempontjából, valamint a rehabilitáció területén. Szemléletében és módszertanában egészségközpontú megközelítésmódot érvényesít a testi betegségek és a hozzájuk kapcsolódó mentális problémák megelőzése és kezelése szintjén.
 • Mi a képzés célja?
  • Az egészségpszichológia mesterszakon olyan korszerű pszichológiai és egészségtudományi ismeretanyaggal és szemlélettel rendelkező szakembereket képzünk, akik az egyén és a közösség szintjén komplex egészségfejlesztési tevékenységre, a jellemzően mentális eredetű egészségproblémák megelőzésére, azonosítására és azok megszüntetésére kellő felkészültséggel rendelkeznek.
 • Miért egyedülálló az országban?
  • Magyarországon ez az első olyan pszichológus mesterképzés, amely orvos- és egészségtudományi bázison szerveződött meg, s került indításra. A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karának gondozásában folyó képzés biztosítja a magas színvonalú oktatást, és az ehhez kapcsolódó, releváns gyakorlati képzést
 • Miért van szükség egészségpszichológus mesterképzésre?
  • Hazánkban eddig csak a bölcsészettudományi karon képeztek pszichológusokat, távol az egészségügyi ellátás és a népegészségügy területétől. A hallgatók több mint 50%-ának érdeklődése azonban – felmérések tanúsága szerint – az egészségügy és a klinikai pszichológia irányába mutat. Az egészségpszichológia mesterképzés azon a területen, abban a közegben zajlik, ahová a hallgatók érdeklődése irányul, olyan orvosokat, pszichológusokat, népegészségügyi szakembereket egyesítő team részvételével, amelyben a végzett hallgatók is majdan tevékenységüket végzik.
 • Hogyan viszonyul az egészségpszichológia MSc más pszichológusképzésekhez?
  • Az orvos- és egészségtudományok területén alapított mesterszakon szerzett szakképzettség – okleveles egészségpszichológus – végzettségi szintje megfelel az „okleveles pszichológus” végzettségnek.

   • Az egészségpszichológia MSc nagyobb hangsúlyt helyez az egészségtudományok megjelenítésére, mint a hasonló mesterképzések, mivel felkészítést ad az egészségügy különböző területein történő munkavégzésre.
   • Felkészít a szintén orvos- és egészségtudományi területen folyó „klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus” képzésre.
   • Biztosítja a továbblépés lehetőségét bármely más pszichológiai szak- és továbbképzésbe.
   • Megalapozza az egészségtudományi doktori képzésbe való belépést.
 • Hol helyezkedhetnek el az egészségpszichológusok?
  • Egészségügyi intézményekben (alapellátásban működő csoportpraxisok, rendelőintézetek, egészségházak, kórházak, csecsemőotthonok, idősek ellátására szolgáló intézmények, palliatív ellátást végző egységek, hospice szolgálatok).
  • Krízis- és sürgősségi ellátást végző intézményekben (lelkisegély-szolgálatok, krízis-ambulanciák).
  • Társadalmi segítőszolgálatoknál: családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatoknál, valamint gyermekvédelmi szakszolgálatoknál.
  • Szenvedélybetegeket ellátó intézményekben (drogambulanciák, bentlakásos intézmények, terápiás közösségek, nappali szanatóriumok).
  • Életvezetést segítő magánszolgáltatásban, életmód-tanácsadóként.
  • Munkaegészségüggyel foglalkozó intézményekben (Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet, foglalkozás-egészségügyi szolgálatok).
  • Népegészségügyi intézményekben, egészségfejlesztéssel, egészségneveléssel foglalkozó helyi és országos intézetekben
  • Önkormányzatok egészségüggyel foglalkozó intézményeiben (iskola-egészségügyi szolgálatok, egészségügyi osztályok).
  • A rehabilitáció területén.
 • A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
  • 1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: pszichológia alapképzési szak.
  • 2. A 3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
  • 3. A 2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:
   • a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az evolúciós és fejlődéslélektan, kísérleti, általános pszichológia, személyiséglélektan, szociálpszichológia, a pszichológia alkalmazása és története, diagnosztika a klinikai és egészségpszichológiában területekről.
   • Kik jelentkezhetnek az egészségpszichológia MSc képzésre?
   • Viselkedéselemző BA alapképzési szakot végzettek.
   • Okleveles pszichológusok a hagyományos képzési rendszerben szerzett oklevéllel.
   • Orvosok (30 kreditértékű pszichológiai alapozó kurzus teljesítésével).
   • Egészségügyi szociális munkások (30 kreditértékű pszichológiai alapozó kurzus teljesítésével).
   • Népegészségügyi mesterképzési szak egészségfejlesztés specializáció szakot végzettek (30 kreditértékű pszichológiai alapozó kurzus teljesítésével).
   • Az MA szintű diplomával rendelkezők esetében a már korábban megszerzett pszichológiai, illetve egészségtudományi kreditek beszámíthatók a képzésbe.
 • Miért érdemes az egészségpszichológia mesterszakra jelentkezni?
  • Az egészségpszichológia mesterszak, mint egészségügyi végzettséget adó képzés: kompetenciát biztosít az egészségügy területén is a pszichológusok számára,
 • Főbb tantárgyak
  • Egészségpszichológia alapjai, patopszichológia, pszichoszomatika, pszichodiagnosztika, krízislélektan, segítő kapcsolatok és pszichoterápia, epidemiológia, népegészségügyi medicina, egészségfejlesztés, devianciák, népegészségtan, szexuálpszichológia, farmakopszichológia, Rorschach-teszt, klinikai egészségpszichológia, szupervízió, neuropszichológia, kutatásmódszertan, viselkedés-genetika.
 • Tárgyi feltételek
  • A Debreceni Egyetem, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményének szolgáltató egységei: Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Informatikai Szolgáltató Központ, Mentálhigiénés Központ, Kulturális- és Konferenciaközpont, PONT Szolgáltató Központ, hallgatói civil szervezetek.
  • A szakmai képzést segítik: gyakorlótermek, előadótermek.
 • Humánerőforrás
  • A Debreceni Egyetem és a Népegészségügyi Kar kiemelkedő felkészültségű oktatógárdája vesz részt a képzésben, valamint nagy gyakorlati és oktatási tapasztalattal külső szakemberek várják a hallgatókat a gyakorlóhelyeken.
 • Ösztöndíjak
  • Erasmus pályázati lehetőség, Tehetséggondozó Program keretében kiemelt ösztöndíj-lehetőség, tudományos diákköri tevékenység, sportösztöndíj.
 • Jelentkezés
 • Képzési és kimeneti követelmények
 • Tájékoztató füzet a szakról

Frissítés dátuma: 2017.11.02.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ