Dékáni álláspályázat

2019. január 18. - 11:00
Debreceni Egyetem Rektora pályázatot hirdet Népegészségügyi Karra dékán (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A Debreceni Egyetem Rektora  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karra  dékán (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. április 01 - 2023. március 31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kar képviselete, a Kar működési feltételeinek biztosítása, a Karon folyó oktató és tudományos munka, gazdálkodási tevékenység, az igazgatási és humánpolitikai feladatok irányítása. Feladat- és hatáskörét a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és a Kari Működési Rend határozza meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.          

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • dékáni beosztás ellátására megbízást kaphat, aki a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán vagy egyetemi Népegészségtani Intézetben kinevezett egyetemi tanár, habilitált egyetemi docens vagy tudományos tanácsadó
 • külső pályázó esetén a megbízással egyidejűleg a fenti munkakörök valamelyikébe a DE-en közalkalmazottnak kinevezhető
 • rendelkezik a karra vonatkozó fejlesztési elképzelésekkel
 • angol nyelvből legalább középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
 • képesség idegen nyelvű előadás tartására
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdése alapján a vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a szakterülettel összefüggő publikációs tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv tudását, szakmai, tudományos munkáját, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét
 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt (ha rendelkezik vele), idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén kabinetfőnök-főigazgató hitelesíthet)
 • a Kar működésére, szervezetére, oktatási-kutatási és egyéb kiemelt jelentőségű tevékenységére vonatkozó konkrét programját, a Kar vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit
 • fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul
 • külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)
 • minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart
 • a pályázatokat az egyetem rektorának címezve 2 példányban kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 17.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4002 Debrecen Pf.: 400. DE Rektori-Kancellári Kabinet). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/85-1/2019., valamint a beosztás megnevezését: dékán.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Időzített hír: 
0

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ