Intézetigazgatói pályázati felhívás

2017, augusztus 28 - 11:11

A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Dékánja a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet igazgató beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. december 1-jétől 2022. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye: 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az Intézet vezetői feladatainak ellátása.
 • Az Intézet oktató, kutató és tudományos tevékenységének szervezése, irányítása, fejlesztése és ellenőrzése.
 • Részvétel a magyar és angol nyelvű graduális és posztgraduális oktató-, nevelő- (gyakorlatvezetés, tantermi előadás, vizsgáztatás, TDK és PhD témavezetés, képzés) munkában.
 • Rendszeres publikációs tevékenység hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban.
 • A Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtési Program tevékenységének fenntartása, irányítása.
 • Az Intézet humán erőforrás kapacitásának fejlesztése, munkatársai szakmai fejlődésének segítése.
 • Az Intézet nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, szélesítése.
 • Kapcsolattartás és együttműködés társszakmákkal, hazai és külföldi intézményekkel.
 • Az Intézet pozicionálása hazai és nemzetközi projektekben.
 • Szakértői tevékenység végzése a Népegészségügyi Kar és az Intézet által vállalt területeken.
 • A gazdálkodási körébe utalt keretek terhére, illetve javára kötelezettség vállalása.
 • Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Népegészségügyi Kar Működési Rendje a hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • általános orvos egyetemi diploma,
 • megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga,
 • tudományos fokozat,
 • legalább 10 éves oktatási és kutatási tapasztalat, előadások és szemináriumok tartása magyar és angol nyelven,
 • a PhD fokozat megszerzése óta szakterületén folyamatosan végzett tudományos tevékenység, önálló tudományos támogatás, megfelelő szakmai tudományos kapcsolattal való rendelkezés,
 • angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, képesség angol nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre,
 • tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság,
 • átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására,
 • önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk,
 • doktori iskolában akkreditált oktató, PhD témavezetés és kurzusok tartása, magyar és angol nyelven,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • vezető beosztás ellátására megbízást az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetőoktató kaphat, amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezető oktatója, akkor a pályázat egyidejűleg egyetemi docensi kinevezésre is irányul,
 • amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem közalkalmazottja, akkor a pályázat a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítésére is irányul.

Előny:

 • habilitáció,
 • doktori iskolában törzstagként akkreditált oktató,
 • önálló kutatási támogatás,
 • dokumentált népegészségügyi szakértői tevékenység,
 • vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, az Intézet vezetésére vonatkozó terveit, elképzeléseit, „Orvosok Országos Nyilvántartási” igazolvány másolatát,
 • végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok, hitelesített másolatai,
 • külső pályázó esetében három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
 • a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke,
 • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.
 • A pályázatot elektronikusan két pdf file-ra kell bontani. Az egyik pdf file tartalmazza a publikációs jegyzéket, a másik pdf file tartalmazza a pályázat többi részét.
 • A pályázatot nyomtatott formában 2 példányban kérjük megküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Dékánja címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.: 400. NK Dékáni Hivatal). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ONKDH/99/2017. valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató és

elektronikus úton a dekan@sph.unideb.hu e-mail címen keresztül.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az 52/512-768 telefonszámon kérhető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.unideb.hu, https://kozigallas.gov.hu – 2017. szeptember 01.