Tanszékvezetői pályázat

2017, július 10 - 13:47 Tanszékvezetői pályázat a Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet Munkaegészségtan nem önálló Tanszékre

Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Dékánja a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet  Munkaegészségtan nem önálló Tanszék tanszékvezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017. szeptember 15-től 2022. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszékvezető feladata a szervezeti egység oktató, tudományos kutató és egyéb tevékenységének szervezése és irányítása. Részvétel a magyar és angol nyelvű népegészségügyi alap és mesterképzésekben, az általános orvosképzésben, az EHS (környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági) szakember- és szakmérnök képzésben. Tudományos diákköri és PhD hallgatók munkájának irányítása, tanszéki munkatársak szakmai fejlődésének segítése.

A Tanszék kutatási feladatainak irányítása, kutatások tervezése, szervezése, lebonyolítása, értékelése és az eredmények publikálása hazai és nemzetközi folyóiratokban. Kutatási tevékenysége kiterjed a munkahelyi kémiai kóroki tényezők, elsősorban DNS károsító hatások, vizsgálatára; a foglalkozási ergonómiai tényezők jellemzésére; munkahelyi stressz keltette pszichoszociális hatások vizsgálatára.

Szakértői tevékenység végzése a Népegészségügyi Kar és a Tanszék által vállalt területeken. A Tanszék nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, szélesítése, részvétel hazai és nemzetközi együttműködésekben. Mindazon feladatok ellátása, melyekkel a Népegészségügyi Kar dékánja megbízza és a jogszabályok, a DE Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a kar Működési Rendje hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • általános orvos egyetemi diploma,
 • megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga,
 • tudományos fokozat,
 • legalább 10 éves oktatási és kutatási tapasztalat, előadások és szemináriumok tartása magyar és angol nyelven,
 • a PhD fokozat megszerzése óta szakterületén folyamatosan végzett tudományos tevékenység, önálló tudományos támogatás, megfelelő szakmai tudományos kapcsolattal való rendelkezés,
 • angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, valamint előadói és vita készség,
 • tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság,
 • átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására,
 • önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk,
 • doktori iskolában akkreditált oktató, PhD témavezetés és kurzusok tartása,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezető oktatója, akkor a pályázat egyidejűleg egyetemi docensi kinevezésre is irányul,
 • amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem közalkalmazottja, akkor a pályázat a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítésére is irányul.

Előny:

 • habilitáció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, a Tanszék vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseit, „Orvosok Országos Nyilvántartási” igazolvány másolatát,
 • végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok, hitelesített másolatai,
 • külső pályázó esetében három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
 • külső pályázó esetén a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke,
 • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.
 • A pályázatot elektronikusan két pdf file-ra kell bontani. Az egyik pdf file tartalmazza a publikációs jegyzéket, a másik pdf file tartalmazza a pályázat többi részét.
 • A pályázatot nyomtatott formában 2 példányban kérjük megküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Dékánja címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.: 400. NK Dékáni Hivatal). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ONKDH/77/2017. valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető és elektronikus úton a dekan@sph.unideb.hu e-mail címen keresztül.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az 52/512-768 telefonszámon kérhető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.unideb.hu, https://kozigallas.gov.hu – 2017. július 14.